Activitats de reforç i ampliació | Matemàtiques fàcils per a tots
Benvingut al blog de:DAVID JUARROS
Imagen 3

Activitats de reforç:

Imagen 3

Jocs Matemàtics:

Imagen 3

Matemàtiques per a l’ofici:

Activitats de reforç i ampliació

Activitats

Unitat 1. Càlcul de nombres racionals amb WIRIS

1. Fes un clic sobre l’enllaçhttp://www.wiris.net/demo/wiris/ca/index.html i resol l’exercici 10 sobre fraccions, el 33 sobre potències i el 39 sobre notació científica mitjançant la calculadora WIRIS. Observa que les operacions s’escriuen a l’esquerra de la icona de l’igual vermell i que, per obtenir les solucions, cal prémer aquesta icona.

Unitat 2. Equacions de primer grau

 • 1. Fes un clic sobre
 • http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/index.htm i, en l’apartat Preguntes amb
  resposta, entra en Com es fan les equacions de primer grau?

  2. Llegeix les explicacions que hi trobis i fes-hi pràctiques amb la calculadora WIRIS. Recorda que els símbols de les operacions s’entren pel teclat. Per escriure-hi arrels quadrades cal prémer la icona amb el símbol de l’arrel en el menú Operacions.

  Unitat 4. Resolució de sistemes d’equacions amb WIRIS

  1. Fes un clic sobre l’enllaç http://www.wiris.net/demo/ca per obrir la calculadora WIRIS.

  2. Activa la pestanya Operacions i fes un clic sobre l’opció Resol sistema. A la finestra que s’obrirà escriu un 2 i
  prem el botó Acceptar. Escriu les dues equacions dels sistemes d’equacions de l’exercici 10 d’aquesta unitat.

  3. Prova d’escriure-hi un sistema sense solució real i un altre amb infinites solucions.

  Unitat 6. Problemes de triangles amb GEOGEBRA

  1. Fes un clic sobre l’enllaç http://www.geogebra.at/cms i descarrega’t el programa de representacions geomètriques
  GeoGebra en l’opció Start GeoGebra.

  2. Dibuixa-hi un triangle i traça les rectes perpendiculars als tres costats.

  Per dibuixar el triangle fes un clic sobre el botó Recta que pasa por dos puntos. Per traçar les perpendiculars prem el botó Recta perpendicular i marca cada costat del triangle i el vèrtex oposat. S’hi dibuixarà l’altura corresponent.
  Totes tres altures es tallen a l’ortocentre.

  3. Dibuixa altres triangles i traça-hi, respectivament, les mitjanes, les bisectrius i les mediatrius.

  Unitat 7. Girs, translacions i simetries amb GeoGebra

  1. Amb el programa GeoGebra (http://www.geogebra.at/cms) representa el quadrilàter de vèrtexs: A = (3, 4), B = (4,
  4), C = (5, 3) i D = (2, 2).

  2. Investiga les utilitats de la resta de botons i aplica-hi diversos moviments que has estudiat en aquesta unitat:

  1. Translació de vector (–3, –7). (Primer has de representar el vector.)
  2. Gir de centre D i angle 180º.
  3. Simetria respecte de l’eix d’abscisses, de l’eix d’ordenades i del punt D.

  Unitat 8. Representació de funcions

  1. Fes un clic sobre l’enllaç http://www.xtec.cat/~jlagares/matemati.htm, descarrega’t el programa Funcions per a
  Windows(16 bits, Windows 3.1) i instal·la’l en el teu ordinador.

  2. Marca sobre els eixos de coordenades l’interval [–100, 100] a partir del quadre de diàleg corresponent.

  3. Representa-hi la funció f(x) = x² – 6x i troba’n:

  1. El màxim i el mínim (si existeixen).
  2. Els punts de tall amb els eixos (fes un clic sobre Menú i tria l’opció Arrels per obtenir el punt de tall amb l’eix x i, a partir de la imatge del 0, troba el punt de tall amb l’eix y).

  Unitat 9. Representació de rectes amb WIRIS

  1. Fes un clic sobre l’enllaç http://www.wiris.net/demo/ca per obrir la calculadora WIRIS.

  2. Activa la pestanya Operacions i fes un clic sobre l’opció Dibuixa. Escriu-hi l’equació d’una recta qualsevol i fes un
  clic sobre la icona de l’igual.

  3. Ara representa diverses rectes amb pendents i ordenades a l’origen diferents (prova-ho amb algunes de les rectes
  que han anat sortint al llarg d’aquesta unitat).